මුල ගී පද හිච්චි නගේ බාලේ හිඳ හැංගි හොරා
F
T
P

හිච්චි නගේ බාලේ හිඳ හැංගි හොරා ගී පද

හිච්චි නගේ
හිච්චි නගේ

හිච්චි නගේ
බාලේ හිඳ හැංගි හොරා

ළපටි හිතිං
මට මතකයි විහිළු කළා

හිතට හොරා
මල් පිපුණා ආල නුරා
අද මොකදෝ
මං දුටුවම
වෙනස් වෙලා

හිච්චි නගේ හිච්චි නගේ

කොළඹ රටේ
ඔඹ ඉන්නා සුනංගුවේ
ගම් පියසේ
මං හිටියේ විලංගුවේ

කොළඹ රටේ
ඔඹ ඉන්නා සුනංගුවේ
ගම් පියසේ
මං හිටියේ විලංගුවේ

රෑ යාමේ
හමු වී මට දෙවොල් පොළේ
ලොකු මාමා
ඇයි තරහින් දොස් කීවේ

හිච්චි නගේ
බාලේ හිඳ හැංගි හොරා

ළපටි හිතිං
මට මතකයි විහිළු කළා

හිතට හොරා
මල් පිපුණා ආල නුරා
අද මොකදෝ
මං දුටුවම
වෙනස් වෙලා

හිච්චි නගේ හිච්චි නගේ

දුරස් වෙලා
හිටියත් ඔබ කොළොම්පුරේ
හද සුවඳයි රැඳුණේ
ලඟ නිරන්තරේ

දුරස් වෙලා
හිටියත් ඔබ කොළොම්පුරේ
හද සුවඳයි රැඳුණේ
ලඟ නිරන්තරේ

හරස් වෙලා
හැම දෙනාම කිමද නගේ
ඔබෙයි මගෙයි
ආදර ලොව පළුදු කලේ

හිච්චි නගේ
බාලේ හිඳ හැංගි හොරා

ළපටි හිතිං
මට මතකයි විහිළු කළා

හිතට හොරා
මල් පිපුණා ආල නුරා
අද මොකදෝ
මං දුටුවම
වෙනස් වෙලා

හිච්චි නගේ හිච්චි නගේ

හිච්චි නගේ හිච්චි නගේ
හිච්චි නගේ හිච්චි නගේ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

මල්කාන්ති නන්දසිරි
මල්කාන්ති නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021