මුල ගී පද හිමාලෙට වඩා උසයි සෙනෙහස පපු කඳේ
F
T
P

හිමාලෙට වඩා උසයි සෙනෙහස පපු කඳේ ගී පද

හිමාලෙට වඩා උසයි සෙනෙහස පපු කඳේ
කසාය පරාදයි වරදෙදි සැර ඔබේ
ඇහැ ගහගෙන සිටියි සමාජෙ ගැන කියයි
හොඳ මිනිහෙක් වෙයන් නිතරම මට කියූ
ආදර මගෙ තාත්තේ ආදර මගෙ තාත්තේ
ආදර මගෙ තාත්තේ ආදර මගෙ තාත්තේ
හිමාලෙට වඩා උසයි සෙනෙහස පපු කඳේ
කසාය පරාදයි වරදෙදි සැර ඔබේ

දරදඬු හිත මගේ අයාලෙ ගිය දිනේ
කඳුළැල් මොන තරම් පිරුණද ඔය නෙතේ
දී ඔවදන් මා සුමගට ගෙන මිස නෑ හැර ගියේ
අද මා සිටිනා තැන දැක සතුටින් අවවාද දේ
හොඳ මිනිහෙක් වෙයන් නිතරම මට කියූ
මතු සසරෙත් පතන්නෙ ඔබමයි තාත්තේ
හිමාලෙට වඩා උසයි සෙනෙහස පපු කඳේ
කසාය පරාදයි වරදෙදි සැර ඔබේ

කරදර ආ මගේ නොබියව ළඟ හිඳී
දියුණුව දැක මගේ ආශිර්වාද දේ
නොදකින දෙවියන් වැන්දද ඔබමයි දෙවියන් උනේ
උපදින හැම භවයකදිම වෙන්නද මම පුතු ඔබේ
හොඳ මිනිහෙක් වෙයන් නිතරම මට කියූ
මතු සසරෙත් පතන්නේ ඔබමයි තාත්තේ

හිමාලෙට වඩා උසයි සෙනෙහස පපු කඳේ
කසාය පරාදයි වරදෙදි සැර ඔබේ
ඇහැ ගහගෙන සිටියි සමාජෙ ගැන කියයි
හොඳ මිනිහෙක් වෙයන් නිතරම මට කියූ
ආදර මගෙ තාත්තේ ආදර මගෙ තාත්තේ
ආදර මගෙ තාත්තේ ආදර මගෙ තාත්තේ
හිමාලෙට වඩා උසයි සෙනෙහස පපු කඳේ
කසාය පරාදයි වරදෙදි සැර ඔබේ

ගීත ගායනය

ජූඩ් රොගන්ස්
ජූඩ් රොගන්ස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඩිලාන් ගමගේ

සංගීත නාද රටා

අශාන් ප්‍රනාන්දු
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021