මුල ගී පද හිමි නැති පෙමකට
F
T
P

හිමි නැති පෙමකට ගී පද

හිමි නැති පෙමකට
ඉකිබිඳ හැඬුමට
සිත මගෙ
බොළඳ වෙලා
අන් සතු හදකට
පෙම් කළ වරදට
ලොව මට
එරෙහි වෙලා

හිමි නැති පෙමකට
ඉකිබිඳ හැඬුමට
සිත මගෙ
බොළඳ වෙලා
අන් සතු හදකට
පෙම් කළ වරදට
ලොව මට
එරෙහි වෙලා

කියා ගන්න මට
දහසක් දේ ඇත
මතු දවසක ඔබ
හා තනි වී
හමු වන්නට බැහැ
උකුසු වෙසින් ඇත
නෙතු දහසක් අප
වෙත යොමු වී

හිමි නැති පෙමකට
ඉකිබිඳ හැඬුමට
සිත මගෙ
බොළඳ වෙලා
අන් සතු හදකට
පෙම් කළ වරදට
ලොව මට
එරෙහි වෙලා

කිරිල්ලියක ලෙස
ඉගිලී එන්නට
සිතෙයි අත්තටු
නැතිද මැවී
වරම් නොවේ මට
ඔබ හමුවන්නට
ඈතින් හිඳ
හිනැහෙනු මැනවී

හිමි නැති පෙමකට
ඉකිබිඳ හැඬුමට
සිත මගෙ
බොළඳ වෙලා
අන් සතු හදකට
පෙම් කළ වරදට
ලොව මට
එරෙහි වෙලා

හිමි නැති පෙමකට
ඉකිබිඳ හැඬුමට
සිත මගෙ
බොළඳ වෙලා
අන් සතු හදකට
පෙම් කළ වරදට
ලොව මට
එරෙහි වෙලා

ගීත ගායනය

මාලනී බුලත්සිංහල
මාලනී බුලත්සිංහල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කැමිලස් පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021