මුල ගී පද හිනා වෙන්න බැරි තරමට
F
T
P

හිනා වෙන්න බැරි තරමට ගී පද

හිනා වෙන්න
බැරි තරමට
හඬාගන්න
බැරි තරමට

හිනා වෙන්න
බැරි තරමට
හඬාගන්න
බැරි තරමට
නුඹේ නමින්
මගේ හිතේ
තැනූ මාලිගා
තැනූ මාලිගා

කතා කියන
තරු දෑසට
ලියා දෙන්න
මදි අහසම

කතා කියන
තරු දෑසට
ලියා දෙන්න
මදි අහසම
නුඹේ නමින්
මගේ හදේ
මැවෙන ගීතිකා
මැවෙන ගීතිකා

දෙතොල නම් ගොළුයි
මුව කමල
මල් සමයි
හිතට නෙතට
සුවඳ ගෙන ගියා
නුඹ රහසින් ඇවිත්
මගේ ලොවම
හීනයක් කලා

අහස නම් දුරයි
සඳ නේන
වග සැබැයි
සඳට රැයට
තරු වලට හොරා
නුඹ නොකියා ගිහින්
මගේ පාළු දෙනෙත
බොඳ කලා

හිනා වෙන්න
බැරි තරමට
හඬාගන්න
බැරි තරමට
කතා කියන
තරු දෑසට
ලියා දෙන්න
මදි අහසම
නුඹේ නමින්
මගේ හිතේ
තැනූ මාලිගා
මැවෙන ගීතිකා

ගීත ගායනය

උරේෂා රවිහාරි
උරේෂා රවිහාරි ගේ තවත් ගී පද

ධම්මික ඒකනායක
ධම්මික ඒකනායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021