මුල ගී පද හීනයක් වගේ ඔබ ආවා
F
T
P

හීනයක් වගේ ඔබ ආවා ගී පද

හීනයක් වගේ ඔබ ආවා
හීනයක් දිගේ ඔබ ආවා
ආදරෙන් මගේ
හිස අතගෑවා
හීනයක් ද මේ හිත කීවා

ඔබ ඉගිල ගියා
අහස් යහනට
වළාකුලකින්
නම අසාගෙන එන්න
ඔබ කිමිද ගියා
සයුරු රළ මත
සයුරු රළකින්
නම අසාගෙන එන්න
හිත නතර වුනා
ගීතයක් ළඟ
නම නොදන්නා
හීනයට ඉඩ දෙන්න

නම නොදන්නා
මලක් පිපිලා
හිතේ වන වදුලේ
නම නොදන්නා
මලක් පිපිලා
නෙතේ ගං වතුරේ
නම නොදන්නා
මලක් පිපිලා
වතේ ඝන අඳුරේ
නුඹ ඇවිත්දෝ
හීනයක්දෝ
මගේ නම ඇසුවේ

හීනයක් වගේ ඔබ ආවා
හීනයක් දිගේ ඔබ ආවා
ආදරෙන් මගේ
හිස අතගෑවා
හීනයක් ද මේ හිත කීවා

ගීත ගායනය

අමල් පෙරේරා
අමල් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021