මුල ගී පද හිරු ගිලිලා සඳු නැග ආ නියාවේ
F
T
P

හිරු ගිලිලා සඳු නැග ආ නියාවේ ගී පද

හිරු ගිලිලා
සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව
හිරු පිබිදුණු විලාසේ
හිරු ගිලිලා
සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව
හිරු පිබිදුණු විලාසේ

ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ
ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ

උදාගිරෙන් හිරු පායා
සඳු දැකගනු රිසියේ
පැතූ පැතුම්
ඉගිලී යයි
අවරගිරෙන් සැඟවී

හිරු ගිලිලා
සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව
හිරු පිබිදුණු විලාසේ
හිරු ගිලිලා
සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව
හිරු පිබිදුණු විලාසේ

ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ
ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ

එදා වගේ කවදාවත්
යලි අප හමුවන්නෑ
පැතූ පැතුම් කවදාවත්
සතුටක් ගෙනදෙන්නෑ

හිරු ගිලිලා
සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව
හිරු පිබිදුණු විලාසේ
හිරු ගිලිලා
සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව
හිරු පිබිදුණු විලාසේ

ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ
ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ

නිල් දිය දහරෙන්
පෙන කැටි අතරින්
පැතුමන් ද ඒ පාවුනේ
පැතුවාට සිතුවාට
ආවාද නෑ නේද
මේ වාගෙමයි ජීවිතේ

හිරු ගිලිලා
සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව
හිරු පිබිදුණු විලාසේ
හිරු ගිලිලා
සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව
හිරු පිබිදුණු විලාසේ

ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ
ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ

ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ
ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ

ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ
ඔබයි මමයි
මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක්වී
නැහැ නුඹ තලාවේ

ගීත ගායනය

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021