මුල ගී පද හිරුගේ ලොවේ දී
F
T
P

හිරුගේ ලොවේ දී ගී පද

හිරු ගේ ලොවේ දී අපි වෙන් වෙමු
සඳුගේ රැයේ දී යළි හමුවෙමු
යළි හමුවෙමු

සැකයේ වෙළීලා උදයේ හවා
වැටවල් නැගේ අප වටා
ගොළුවී මුවා වී ඉමු

අඳුරේ එතීලා රැය සීතලේ
සිහිනේ උදා වූ ලොවේ
මුමුනා හිනා වී ඉමු

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021