මුල ගී පද හිත අස්සට හීන ගොඩක් ගෙනල්ලා දුන්න
F
T
P

හිත අස්සට හීන ගොඩක් ගෙනල්ලා දුන්න ගී පද

හිත අස්සට හීන ගොඩක් ගෙනල්ලා දුන්න
ඔය ඇස් දෙක අමතක කර හිඳින්නෙ කොහොම
සුළඟ වගේ මා අතහැර දුරක යන්නට
වරද මගේ රත්තරනේ කියලා දෙන්න

කඳුළක් කඳුළක් ගානේ පෙම දිය කරලා
සුසුමක් ගානේ හදවත දුක් ගිනි අවුලා
අමතක කරලන්නට බෑ මට නම් කිසිදා
ආදරේ කියා දුන්නු ආදරී ඔයා

තැවුණත් දැවුණත් මිය ගිය පෙම සිහි කරලා
සුවඳක්වත් නෑ මතකයෙ අද නම් රැඳිලා
අමතක කරලන්නට බෑ මට නම් කිසිදා
ජීවිතේ කියා දුන්නු ආදරී ඔයා

හිත අස්සට හීන ගොඩක් ගෙනල්ලා දුන්න
ඔය ඇස් දෙක අමතක කර හිඳින්නෙ කොහොම
සුළඟ වගේ මා අතහැර දුරක යන්නට
වරද මගේ රත්තරනේ කියලා දෙන්න

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ආරාධනා ඒකනායක

සංගීත නාද රටා

මල්ක මල්ලව
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021