මුල ගී පද හිත හිරි වැටුනාදෝ ඇස් දෙක දැකලා
F
T
P

හිත හිරි වැටුනාදෝ ඇස් දෙක දැකලා ගී පද

හිත හිරි වැටුනාදෝ
ඇස් දෙක දැකලා
එවන්නද ආදරේ
සුසුමක තියලා

වේදනා හිතේ තියා
රෑ පුරා හඬා
සාගරේ එහා ඉඳන්
ආදරේ කළා

නිම් හිම් නොවූ
ආදරේ හීන
සිතුවම් කළා
හැඟුම් පහසින්
රහසක් කීවා

හිත හිරි වැටුනාදෝ
ඇස් දෙක දැකලා
එවන්නද ආදරේ
සුසුමක තියලා

ඈත ඈත අම්බරේ
පා වෙලා ගියත්
ආදරේ වෙනස් නොවේ
ජීවිතේ ගියත්

නිම් හිම් නොවූ
ආදරේ හීන
සිතුවම් කළා
හැඟුම් පහසින්
රහසක් කීවා

හිත හිරි වැටුනාදෝ
ඇස් දෙක දැකලා
එවන්නද ආදරේ
සුසුමක තියලා

හිත හිරි වැටුනාදෝ
ඇස් දෙක දැකලා
එවන්නද ආදරේ
සුසුමක තියලා

එවන්නද ආදරේ
සුසුමක තියලා
එවන්නද ආදරේ
සුසුමක තියලා

ගීත ගායනය

බාචි සුසාන්
බාචි සුසාන් ගේ තවත් ගී පද

අශාන්ති ද අල්විස්
අශාන්ති ද අල්විස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සම්පත් ප්‍රනාන්දුපුල්ලෙ

සංගීත නාද රටා

චතුරංගන ද සිල්වා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021