මුල ගී පද හිත මා සොරාගෙන ගියේ ඩැෆඩිල් මලේ
F
T
P

හිත මා සොරාගෙන ගියේ ඩැෆඩිල් මලේ ගී පද

හිත මා සොරාගෙන
ගියේ ඇයි ද
ඩැෆඩිල් මලේ
හිම වාගෙ සුන්දර
හස කැන් රඳවා හදේ
මුමුනා කියන්නෙ
නල රැලින්
කඳු මානයේ
ඔබ තාම මාගෙමයි
වසත් කල යෞවනියේ
ඔබ තාම මාගෙමයි
වසත් කල යෞවනියේ

දුර ඈත ගං තෙරේ
සැඩ සීත මාරුතේ
වෙලී ගත ඈ
දෑත ගෙන මා
හීන් වැහි කෝඩයේ
මුව කමල ආදරෙන්
සිපගතිමි සීරුවෙන්
හැඟුම් සොඳුරුයි
රැඳුන නෙතගේ
එවන් සැන්දෑ කලේ

හිත මා සොරාගෙන
ගියේ ඇයි ද
ඩැෆඩිල් මලේ
හිම වාගෙ සුන්දර
හස කැන් රඳවා හදේ
මුමුනා කියන්නෙ
නල රැලින්
කඳු මානයේ
ඔබ තාම මාගෙමයි
වසත් කල යෞවනියේ
ඔබ තාම මාගෙමයි
වසත් කල යෞවනියේ

විලෝ තුරු මං පෙතේ
සඳ උවන පිපි රැයේ
කෝල ලෙස ඈ
දෑත සැලුවේ
දෑල වැල් පාලමේ
හද විලම ආදරෙන්
සසල විය මුදු සරින්
හැඟුම් සොඳුරුයි
රැඳුණ මතකේ
එවන් සැන්දෑ කලේ

හිත මා සොරාගෙන
ගියේ ඇයි ද
ඩැෆඩිල් මලේ
හිම වාගෙ සුන්දර
හස කැන් රඳවා හදේ
මුමුනා කියන්නෙ
නල රැලින්
කඳු මානයේ
ඔබ තාම මාගෙමයි
වසත් කල යෞවනියේ
ඔබ තාම මාගෙමයි
වසත් කල යෞවනියේ

ගීත ගායනය

දයාන් විතාරණ
දයාන් විතාරණ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

චාමින්ද රත්නසූරිය

සංගීත නාද රටා

මහේන්ද්‍ර පැස්කුවෙල්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021