මුල ගී පද හිත මිතුරු සුළඟ ළඟ එන
F
T
P

හිත මිතුරු සුළඟ ළඟ එන ගී පද

හිත මිතුරු සුළඟ
ළඟ එන
වැහි වළාවට කියන්
අද නොපැමිණ
අන් දිනයක වැසි
රැගෙන එන ලෙසින්
දිගු කලෙකින්
ඈ මුණගැසේවි
හසඟනක් වෙසින්
වැසි වැටුණොත් ඒ
සොඳුරු මොහොත
අඳුරු වේ සැනින්

හිත මිතුරු සුළඟ
ළඟ එන
වැහි වළාවට කියන්
අද නොපැමිණ
අන් දිනයක වැසි
රැගෙන එන ලෙසින්
දිගු කලෙකින්
ඈ මුණගැසේවි
හසඟනක් වෙසින්
වැසි වැටුණොත් ඒ
සොඳුරු මොහොත
අඳුරු වේ සැනින්

වීදි පුරා
වතුර පිරෙයි
හෙමින් හෙමින්
මුමුණ මුමුණ
ඇවිද යමි කෙසේ
තණ නිල්ලේ
ගොහොරු සැදෙයි
කතා නැතිව
අනන්තයට
ඉගිළ යමි කෙසේ

හිත මිතුරු සුළඟ
ළඟ එන
වැහි වළාවට කියන්
අද නොපැමිණ
අන් දිනයක වැසි
රැගෙන එන ලෙසින්
දිගු කලෙකින්
ඈ මුණගැසේවි
හසඟනක් වෙසින්
වැසි වැටුණොත් ඒ
සොඳුරු මොහොත
අඳුරු වේ සැනින්

අප සමුගත්
පසු වසින්න
ගං හෝ වැව්
ඉපිල ඉපිල
ඉතිර යන තුරා
හෝරා
දෙක තුනක් ඉන්න
නෑවිත් වැහි වළා බඳේ
කඩඉමෙන් මෙහා

හිත මිතුරු සුළඟ
ළඟ එන
වැහි වළාවට කියන්
අද නොපැමිණ
අන් දිනයක වැසි
රැගෙන එන ලෙසින්
දිගු කලෙකින්
ඈ මුණගැසේවි
හසඟනක් වෙසින්
වැසි වැටුණොත් ඒ
සොඳුරු මොහොත
අඳුරු වේ සැනින්

හිත මිතුරු සුළඟ
ළඟ එන
වැහි වළාවට කියන්
අද නොපැමිණ
අන් දිනයක වැසි
රැගෙන එන ලෙසින්
දිගු කලෙකින්
ඈ මුණගැසේවි
හසඟනක් වෙසින්
වැසි වැටුණොත් ඒ
සොඳුරු මොහොත
අඳුරු වේ සැනින්

දිගු කලෙකින්
ඈ මුණගැසේවි
හසඟනක් වෙසින්
වැසි වැටුණොත් ඒ
සොඳුරු මොහොත
අඳුරු වේ සැනින්

දිගු කලෙකින්
ඈ මුණගැසේවි
හසඟනක් වෙසින්
වැසි වැටුණොත් ඒ
සොඳුරු මොහොත
අඳුරු වේ සැනින්

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සුනිල් ආරියරත්න

සංගීත නාද රටා

වික්ටර් රත්නායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021