මුල ගී පද හිත මුලා කරලා ඔබ ගිය දා
F
T
P

හිත මුලා කරලා ඔබ ගිය දා ගී පද

හිත මුලා කරලා
ඔබ ගිය දා
මගෙ ආදරේ අරන්
තනිකමක් දැනුනා
හිත රිදුනා
ඔබ ගැන මතක් වෙලා

මගෙ සෙවනින්
යන්නම ගියත්
අහිතක් නෑ
පැතුවේ තවත්
මා ලෝකේ තනි වී ගියත්
ඔබ සමගයි
ඉන්නකො හොඳින්

බලන බලන තැන
පෙනෙන පෙනෙන තැන
ඔබෙ රුව මයි පෙනෙන්නේ
ඔබගෙ සතුට හැර
මාගෙ සතුට ගැන
මං කිසි දා නෑ හිතන්නේ

බලන බලන තැන
පෙනෙන පෙනෙන තැන
ඔබෙ රුව මයි පෙනෙන්නේ
ඔබගෙ සතුට හැර
මාගෙ සතුට ගැන
මං කිසි දා නෑ හිතන්නේ

මගෙ සෙවනින්
යන්නම ගියත්
අහිතක් නෑ
පැතුවේ තවත්
මා ලෝකේ තනි වී ගියත්
ඔබ සමගයි
ඉන්නකො හොඳින්

සිතන පතන හැම
දෙයම දවසකදි
අප හැර දාලා යන්නේ
සසර ගෙවෙන තුරු
තනිව හිඳින බව
ඔබ පමණයි තව දන්නේ

සිතන පතන හැම
දෙයම දවසකදි
අප හැර දාලා යන්නේ
සසර ගෙවෙන තුරු
තනිව හිඳින බව
ඔබ පමණයි තව දන්නේ

මගෙ සෙවනින්
යන්නම ගියත්
අහිතක් නෑ
පැතුවේ තවත්
මා ලෝකේ තනි වී ගියත්
ඔබ සමගයි
ඉන්නකො හොඳින්

හිත මුලා කරලා
ඔබ ගිය දා
මගෙ ආදරේ අරන්
තනිකමක් දැනුනා
හිත රිදුනා
ඔබ ගැන මතක් වෙලා

මගෙ සෙවනින්
යන්නම ගියත්
අහිතක් නෑ
පැතුවේ තවත්
මා ලෝකේ තනි වී ගියත්
ඔබ සමගයි
ඉන්නකො හොඳින්

ගීත ගායනය

විරාජ් පෙරේරා
විරාජ් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

විරාජ් පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

දෙනුවන් කෞෂක විතානගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021