මුල ගී පද හිත නාඹර තාලෙට
F
T
P

හිත නාඹර තාලෙට ගී පද

හිත නාඹර තාලෙට
වෙල් දෙනි වල නැටුවා
එන හිමිදිරි සිහිලට
සිතුවිලි කිතිකැවුනා
එක පාරට ආදර
මල් සුවඳක් දැනුණා
මදහාස නගා ඈ
හොරැහින් වගෙ බැලුවා

හිත නාඹර තාලෙට
වෙල් දෙනි වල නැටුවා
එන හිමිදිරි සිහිලට
සිතුවිලි කිතිකැවුනා
එක පාරට ආදර
මල් සුවඳක් දැනුණා
මදහාස නගා ඈ
හොරැහින් වගෙ බැලුවා

පාළු අම්බරයේ
දේදුන්නක් ඇඳිලා
පාට ගෑ විගසේ
පාළුව සැඟව ගියා
පාළු අම්බරයේ
දේදුන්නක් ඇඳිලා
පාට ගෑ විගසේ
පාළුව සැඟව ගියා

සීතලෙන් මිරිකී
උදාවුණු මේ අරුණේ
පාළු වූ මහදේ
කවුරු ද තනි මැකුවේ

හිත නාඹර තාලෙට
වෙල් දෙනි වල නැටුවා
එන හිමිදිරි සිහිලට
සිතුවිලි කිතිකැවුනා
එක පාරට ආදර
මල් සුවඳක් දැනුණා
මදහාස නගා ඈ
හොරැහින් වගෙ බැලුවා

පාට සමනළයන්
ආදර ගී මුමුනා
රෝස මකරන්දේ
සුවඳට ඉව කෙරුවා
පාට සමනළයන්
ආදර ගී මුමුනා
රෝස මකරන්දේ
සුවඳට ඉව කෙරුවා

සීතලෙන් මිරිකී
උදාවුණු මේ අරුණේ
පාළු වූ මහදේ
කවුරු ද තනි මැකුවේ

හිත නාඹර තාලෙට
වෙල් දෙනි වල නැටුවා
එන හිමිදිරි සිහිලට
සිතුවිලි කිතිකැවුනා
එක පාරට ආදර
මල් සුවඳක් දැනුණා
මදහාස නගා ඈ
හොරැහින් වගෙ බැලුවා

ගීත ගායනය

භාතිය සහ සන්තුෂ්
භාතිය සහ සන්තුෂ් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021