මුල ගී පද හිත රිදවනා සුසුමක් වගේ
F
T
P

හිත රිදවනා සුසුමක් වගේ ගී පද

හිත රිදවනා සුසුමක් වගේ
නෙත හඬවනා කඳුළක් දිගේ
හිත රිදවනා සුසුමක් වගේ
නෙත හඬවනා කඳුළක් දිගේ
හැබහින් නැතත් හීනෙන් වගේ
ඇයි දැයි කියන්නකෝ මා හැර ගියේ
නුඹ ළඟ නැති දා
නුඹ ළඟ නැති දා
නුඹ ළඟ නැති දා
නුඹ ළඟ නැති දා

හිත දුවනවා හැම තැන මගේ
නෙත පිරෙනවා සුවඳින් ඔබේ
හිත දුවනවා හැම තැන මගේ
නෙත පිරෙනවා සුවඳින් ඔබේ
බැලු බැලු අතේ නුඹෙ රුව වගේ
ඇයි මේ පෙනෙන්නේ මට ඒ වගේ
නුඹ ළඟ නැති දා
නුඹ ළඟ නැති දා
නුඹ ළඟ නැති දා
නුඹ ළඟ නැති දා

හිත දවනවා මතකය ඔබේ
දින ගෙවෙනවා හීනෙන් වගේ
හිත දවනවා මතකය ඔබේ
දින ගෙවෙනවා හීනෙන් වගේ
දවසක ඇවිත් ළඟට ම මගේ
මොහොතක් හිඳින්නකෝ ඉස්සර වගේ
නුඹ ළඟ නැති දා
නුඹ ළඟ නැති දා
නුඹ ළඟ නැති දා
නුඹ ළඟ නැති දා

රර රිර රිර රා

ගීත ගායනය

සංක දිනෙත්
සංක දිනෙත් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඉසුරු වීරසිංහ මුදලි

සංගීත නාද රටා

සංක දිනෙත්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021