මුල ගී පද හොඳ බොරු ඔයා කිව්වෙ සුපුරුදු ඔයා
F
T
P

හොඳ බොරු ඔයා කිව්වෙ සුපුරුදු ඔයා ගී පද

හොඳ බොරු ඔයා කිව්වෙ
මට දිව්රලා
විශ්වාසෙ කඩ කෙරුවෙ
මා රවටලා
වැලපෙන්න බෑ
එක තැනක නැවතිලා
සුපුරුදු ඔයා
නුපුරුදුයි මට මෙදා

කවුරුන් ද හරියටම
පැරදුනෙ කියා
දැනගන්න ඉවසන්න
ඕනම තමා
කවුරුන් ද හරියටම
පැරදුනෙ කියා
දැනගන්න ඉවසන්න
ඕනම තමා

මුළු ජීවිතේ
වෙන් කළේ ඔබටමයි
අමතක කරපු තාලෙ
පුදුමයි දුකයි
මුළු ජීවිතේ
වෙන් කළේ ඔබටමයි
අමතක කරපු තාලෙ
පුදුමයි දුකයි

අපෙ ලෝකෙ
බිඳ දැම්මෙ
සුදු ඔබ තමයි
ඉර හඳ පවා මාගෙ
ගුණ දම් කියයි

ඉර හඳ පවා මාගෙ
ගුණ දම් කියයි

කවුරුන් ද හරියටම
පැරදුනෙ කියා
දැනගන්න ඉවසන්න
ඕනම තමා
කවුරුන් ද හරියටම
පැරදුනෙ කියා
දැනගන්න ඉවසන්න
ඕනම තමා

වෙනකල්ම අන්තිම
වෙලාවම මගේ
ඔබ ළඟම නවතින්න
ඕනෑ කළේ
වෙනකල්ම අන්තිම
වෙලාවම මගේ
ඔබ ළඟම නවතින්න
ඕනෑ කළේ

හීනයකවත් නොසිතු
දෙයකි උනේ
හිතුවේම නැති තැනක
අපි වෙන් උනේ

හිතුවේම නැති තැනක
අපි වෙන් උනේ

හොඳ බොරු ඔයා කිව්වෙ
මට දිව්රලා
විශ්වාසෙ කඩ කෙරුවෙ
මා රවටලා
වැලපෙන්න බෑ
එක තැනක නැවතිලා
සුපුරුදු ඔයා
නුපුරුදුයි මට මෙදා

කවුරුන් ද හරියටම
පැරදුනෙ කියා
දැනගන්න ඉවසන්න
ඕනම තමා
කවුරුන් ද හරියටම
පැරදුනෙ කියා
දැනගන්න ඉවසන්න
ඕනම තමා

ගීත ගායනය

ශෙහාන් පෙරේරා
ශෙහාන් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කේශාන් පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

උවිඳු දයාරත්න
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021