මුල ගී පද ඉගෙන ගන්ට නෑ ලේසී
F
T
P

ඉගෙන ගන්ට නෑ ලේසී ගී පද

ඉගෙන ගන්ට
නෑ ලේසී
ඉගෙන ගතොත්
වේ වාසී
රජෙක් වෙන්ට
ලෝ වාසී
ඉගෙන ගනිං
ඉංග්‍රීසී

ඉගෙන ගන්ට
නෑ ලේසී
ඉගෙන ගතොත්
වේ වාසී
රජෙක් වෙන්ට
ලෝ වාසී
ඉගෙන ගනිං
ඉංග්‍රීසී

වේරත්තෙහි
නිතර ඇසෙන
හෙලබස ගැන
ඝෝසාවෙන්
ඒත් රටේ
වැඩ කටයුතු
ඒරොප්පේ බාසාවෙන්

පුතේ තෙපි නොරැවටී
ගුරු දෙපා මුල වැටී

ඉංග්‍රීසි හොඳ හැටි
ඉගෙන ගතොත්
හරි වටී

ඉගෙන ගන්ට
නෑ ලේසී
ඉගෙන ගතොත්
වේ වාසී
රජෙක් වෙන්ට
ලෝ වාසී
ඉගෙන ගනිං
ඉංග්‍රීසී

ඇති හැකි උන්
අපේ බෙල්ල
කපා මෙල්ල
කරන කඩුව

අපේ අතට
අපි අරගෙන
කපා දමමු
උන්ගෙ බොටුව

පුතේ
ක්ෂේක්ෂ්පියර් ලා
තෙපි අඳුනගනිල්ලා

ඒ ලොවට ගිහිල්ලා
බසෙහි රස විඳපල්ලා

ඉගෙන ගන්ට
නෑ ලේසී
ඉගෙන ගතොත්
වේ වාසී
රජෙක් වෙන්ට
ලෝ වාසී
ඉගෙන ගනිං
ඉංග්‍රීසී

ඉගෙන ගන්ට
නෑ ලේසී
ඉගෙන ගතොත්
වේ වාසී
රජෙක් වෙන්ට
ලෝ වාසී
ඉගෙන ගනිං
ඉංග්‍රීසී

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

රෝහණ වීරසිංහ
රෝහණ වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021