මුල ගී පද ඉගිලෙන්න තහනම් නම් දුරක්
F
T
P

ඉගිලෙන්න තහනම් නම් දුරක් ගී පද

ඉගිළෙන්න තහනම් නම් දුරක්
ඇයි දුන්නේ මට අත් තටු දෙකක්
අපි ලිවුවෙ ලස්සන කවි දෙකක්
මගෙ වෙන්නේ ඇයි එක කවි පෙළක්

පෙම්වන්ත හිතටත් යට ඉඳන්
පෙන්වන්න අවියක් ඔබ අරන්
මට ගන්න හැකි ඉර හඳ වුනත්
ඔබ දන්නේ නැහැ ඒ බව තවත්
ඔබ දන්නේ නැහැ ඒ බව තවත්

ඉගිළෙන්න තහනම් නම් දුරක්
ඇයි දුන්නේ මට අත් තටු දෙකක්
අපි ලිවුවෙ ලස්සන කවි දෙකක්
මගෙ වෙන්නේ ඇයි එක කවි පෙළක්

හැමදා ම මල් පෙති ලං කලත්
දැනුණේ ම නෑ සුවඳැති බවක්
නෑ මා ඔබෙන් ලද අත්වැලක්
සාධාරණයි අපි වෙන් කළත්
සාධාරණයි අපි වෙන් කළත්

ඉගිළෙන්න තහනම් නම් දුරක්
ඇයි දුන්නේ මට අත් තටු දෙකක්
අපි ලිවුවෙ ලස්සන කවි දෙකක්
මගෙ වෙන්නේ ඇයි එක කවි පෙළක්

ගීත ගායනය

නිරෝෂා විරාජිනී
නිරෝෂා විරාජිනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

චන්න ජයනාත්

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021