මුල ගී පද ඉමිටේෂන් මාල පොටේ
F
T
P

ඉමිටේෂන් මාල පොටේ ගී පද

ඉමිටේෂන් මාල පොටේ
පාට ගෑවුණාම ගෙලේ
සඳක් වගේ
පායා එන
සිනහව මනරම්
හදවත සිපගන්න
සුවඳ සැබෑ රත්තරන්

ඉමිටේෂන් මාල පොටේ
පාට ගෑවුණාම ගෙලේ
සඳක් වගේ
පායා එන
සිනහව මනරම්
හදවත සිපගන්න
සුවඳ සැබෑ රත්තරන්

සක්මන් මළුවට ඉහිරෙන
සඳ දිය පිණි
බින්දු බින්දු
සරා සඳ වෙලා
මගේ ම සිත්
මල තුරුළට
දේවතාවියක් කුළුඳුල
හාදු ගෙනල්ලා

ඉමිටේෂන් මාල පොටේ
පාට ගෑවුණාම ගෙලේ
සඳක් වගේ
පායා එන
සිනහව මනරම්
හදවත සිපගන්න
සුවඳ සැබෑ රත්තරන්

ඉකි බිඳ බිඳ
හැඬුව කඳුළු
නින්දෙදි ඇහැ පියවෙනකොට
දුරට ගිහිල්ලා
පූජාසනයෙන් තියන්න
සමන් පිච්ච
මල් අහුරක්
අරන් ඇවිල්ලා

ඉමිටේෂන් මාල පොටේ
පාට ගෑවුණාම ගෙලේ
සඳක් වගේ
පායා එන
සිනහව මනරම්
හදවත සිපගන්න
සුවඳ සැබෑ රත්තරන්

ඉමිටේෂන් මාල පොටේ
පාට ගෑවුණාම ගෙලේ
සඳක් වගේ
පායා එන
සිනහව මනරම්
හදවත සිපගන්න
සුවඳ සැබෑ රත්තරන්

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021