මුල ගී පද ඉඳුනිල් ගඟුලැල් පියුමින් සැරසූ
F
T
P

ඉඳුනිල් ගඟුලැල් පියුමින් සැරසූ ගී පද

ඉඳුනිල් ගඟුලැල්
පියුමින් සැරසූ
රුව ලස්සන මව් ලංකා
මුතුලැල් සයුරින්
තේජමාන දීපයයි
මගෙ මව් බිම ලංකා

ඉඳුනිල් ගඟුලැල්
පියුමින් සැරසූ
රුව ලස්සන මව් ලංකා
මුතුලැල් සයුරින්
තේජමාන දීපයයි
මගෙ මව් බිම ලංකා

මේ පොළෝ තලේ
එදා උන්නූ
රාජ රාජ සිංහයන්
වන් වූ
දූ පුතුන් ලෙයින්
තෙදින් නැංවූ
මගේ
පූජනීය භූමියයි ලංකා

ඉඳුනිල් ගඟුලැල්
පියුමින් සැරසූ
රුව ලස්සන මව් ලංකා
මුතුලැල් සයුරින්
තේජමාන දීපයයි
මගෙ මව් බිම ලංකා

සිව් මහා නදී
ගලා බැසලා
රත්තරන් ගොයම්
කරල් පැසිලා
ජාතිකානුරාගයෙන් නැගිලා
සදා
ජීවිතේ පුදා රකිව් ලංකා

ඉඳුනිල් ගඟුලැල්
පියුමින් සැරසූ
රුව ලස්සන මව් ලංකා
මුතුලැල් සයුරින්
තේජමාන දීපයයි
මගෙ මව් බිම ලංකා

ඉඳුනිල් ගඟුලැල්
පියුමින් සැරසූ
රුව ලස්සන මව් ලංකා
මුතුලැල් සයුරින්
තේජමාන දීපයයි
මගෙ මව් බිම ලංකා

මගෙ මව් බිම ලංකා
හහා
මගෙ මව් බිම ලංකා

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද


ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021