මුල ගී පද ඉන්න තැනක ඉනු මැන හොඳින්
F
T
P

ඉන්න තැනක ඉනු මැන හොඳින් ගී පද

ඉන්න තැනක
ඉනු මැන හොඳින්
හිතේ කහටක්
නොමැත දැන් නම්
තනිකඩයි මං
තවමත් ඉතිං
නොපතමි පෙමක්
ආයෙමත් මං

මාව විතරයි
ඕනෙ කියලා
බලෙන් වාගේ
ලබා ගත්තා
එපා කියලා
සිතුණු දා
මාව දාලම ගියා

මතකය වළලා
දමන්න කියලා
කියනු එපා මට
දරදඬු වෙලා
පපු කඳ පැලිලා
යයි පණ නැසිලා
සමු ගෙන
යන්න ද මා
ප්‍රේමයට දිවි පුදා

මාව විතරයි
ඕනෙ කියලා
බලෙන් වාගේ
ලබා ගත්තා
එපා කියලා
සිතුණු දා
මාව දාලම ගියා

මා මළ දවසට
සොහොන්
කොත ළඟට
එනු මැන මොහොතක්
කාටත් හොරා
තෙතමනයක් නැති
ඔබට කොයි තරම්
ප්‍රේම කෙරුවද කියා
මතක ඇහැරෙයි එදා

මාව විතරයි
ඕනෙ කියලා
බලෙන් වාගේ
ලබා ගත්තා
එපා කියලා
සිතුණු දා
මාව දාලම ගියා

ඉන්න තැනක
ඉනු මැන හොඳින්
හිතේ කහටක්
නොමැත දැන් නම්
තනිකඩයි මං
තවමත් ඉතිං
නොපතමි පෙමක්
ආයෙමත් මං

මාව විතරයි
ඕනෙ කියලා
බලෙන් වාගේ
ලබා ගත්තා
එපා කියලා
සිතුණු දා
මාව දාලම ගියා

ගීත ගායනය

ජූඩ් රොගන්ස්
ජූඩ් රොගන්ස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඩිලාන් ගමගේ

සංගීත නාද රටා

අශාන් ප්‍රනාන්දු
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021