මුල ගී පද ඉපදී ලොවේ නවාතැන්පලේ සිනහා කඳුළුෑ
F
T
P

ඉපදී ලොවේ නවාතැන්පලේ සිනහා කඳුළුෑ ගී පද

සිනහා කඳුළුෑ
එනවා යනවා

ඉපදී ලොවේ
නවාතැන්පලේ
මිනිසා රඟයි රංගනේ

භවයෙන් භවේ
විරාමේ අපේ
කාලේ ටිකයි ජීවිතේ

සිනහා කඳුළුෑ
එනවා යනවා

භවයෙන් භවේ
විරාමේ අපේ
කාලේ ටිකයි ජීවිතේ

ඉපදී ලොවේ
නවාතැන්පලේ
මිනිසා රඟයි රංගනේ

මේ සීන ගමනේ
නැවතී ඉන්නා
අම්බලමයි මාවතේ

මේ පාළු කතරේ
ඔබ මා හමු වී
යා යුතු මග
මෙය වේ

අහගන්න මිතුරේ
ලෝකය කරළිය වෙනවා
මායාවෙ නළුවො අපි

භවයෙන් භවේ
විරාමේ අපේ
කාලේ ටිකයි ජීවිතේ

ඉපදී ලොවේ
නවාතැන්පලේ
මිනිසා රඟයි රංගනේ

නොනිවන්න මිතුරේ
පහනේ ඡායා
කිසි දා මේ අත්වැලේ

සුදිලේවී සැමදා
නාමේ ඔබගේ
හිරු සේ ආකාසයේ

ජය ගන්න මතු දා
පැරදුම පැරදිය
යුතු වේ
මේ ලෝක
රඟ මණ්ඩලේ

භවයෙන් භවේ
විරාමේ අපේ
කාලේ ටිකයි ජීවිතේ

ඉපදී ලොවේ
නවාතැන්පලේ
මිනිසා රඟයි රංගනේ

සිනහා කඳුළුෑ
එනවා යනවා

භවයෙන් භවේ
විරාමේ අපේ
කාලේ ටිකයි ජීවිතේ

ඉපදී ලොවේ
නවාතැන්පලේ
මිනිසා රඟයි රංගනේ

සිනහා කඳුළුෑ
එනවා යනවා

ගීත ගායනය

ග්‍රේෂන් ආනන්ද
ග්‍රේෂන් ආනන්ද ගේ තවත් ගී පද

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

හේමසිරි හල්පිට

සංගීත නාද රටා

සරත් ද අල්විස්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021