මුල ගී පද ඉර හඳ පායන ලෝකේ සැප දුක සමබර වේ
F
T
P

ඉර හඳ පායන ලෝකේ සැප දුක සමබර වේ ගී පද

ඉර හඳ පායන ලෝකේ
ආලෝකය අතරේ
සැප දුක සමබර වේ
මේ ජීවන කතරේ
මේ ජීවන කතරේ
සැප දුක සමබර වේ

උකුලේ ළමැදේ
සම බර උසුලන
උකුලේ ළමැදේ
සම බර උසුලන
ගැමි ලිය යන ගමනේ
මුදු බඳ නැලැවෙන සේ
කඳුවැටි ගංගා
සාගර එක සේ
කඳුවැටි ගංගා
සාගර එක සේ
පොළොවට සමබර වේ

මේ ජීවන කතරේ
මේ ජීවන කතරේ
සැප දුක සමබර වේ

වැඩි වන ආශා
මැඬලන වේගේ
වැඩි වන ආශා
මැඬලන වේගේ
ජීවන මඟ කැළබේ
ඒකම රස මුසුවේ
මහ මඩ වගුරේ
වන විල් මතුවේ
මහ මඩ වගුරේ
වන විල් මතුවේ
පියුම් පිපී නැටවේ

මේ ජීවන කතරේ
මේ ජීවන කතරේ
සැප දුක සමබර වේ

ඉර හඳ පායන ලෝකේ
ආලෝකය අතරේ
සැප දුක සමබර වේ
මේ ජීවන කතරේ
මේ ජීවන කතරේ
සැප දුක සමබර වේ

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021