මුල ගී පද ඉර පායා ඉර පායා
F
T
P

ඉර පායා ඉර පායා ගී පද

ඉර පායා
ඉර පායා
කළුවර හදකට
අවපස සඳකට
ඉර පායා
ඉර පායා
අළුත් දවසකට
නව මං පෙතකට
ඉර පායා
ඉර පායා

එදා මෙදා තුර
බිය සැක රැන්දූ
රුදුර වෙසක්
හද තුල
නිති ඇන්දූ
අඳුරු තිමිර පට
ඉරා දිනින්දූ
සොඳුරු හෙටක්
සාදයි මන බැන්දූ

ඉර පායා
ඉර පායා
කළුවර හදකට
අවපස සඳකට
ඉර පායා
ඉර පායා
අළුත් දවසකට
නව මං පෙතකට
ඉර පායා
ඉර පායා

ගිමන නිවන
සිහිළැල්
ගඟුලක් සේ
දසත දිවෙන
මහනෙල්
සුවඳක් සේ
දැවෙන ගතට
සුව දෙන
ඔසුවක් සේ
ඉර පායා ඇත
අඳුර මියෙන සේ

දැවෙන ගතට
සුව දෙන
ඔසුවක් සේ
ඉර පායා ඇත
අඳුර මියෙන සේ

ගීත ගායනය

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

චන්ද්‍රරත්න මාපිටිගම

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021