මුල ගී පද ඉස්සර ආදි කාලෙ වයලා වියෝලේ
F
T
P

ඉස්සර ආදි කාලෙ වයලා වියෝලේ ගී පද

ඉස්සර ආදි කාලෙ
වයලා වියෝලේ
හැදුවම නැටෙන තාලයේ
මල් මල් බයිලා රාග
කීවෙ යාළුවේ
මේ වගෙ සතුටු සාදයේ

හ කැපර්මිඤ්ඤ මායි බනාජී
අර බැගර් මැලේ දවුන ජිවාජී
කපිරිඤ්ඤ බයිලා ගයා වයාලා
ලලයි ලාල කියමු නටාලා

හැඩ වැඩ සාය හැට්ටෙ
බොස්තරැක්කයේ
ලස්සන තවම පේනවා
රොසලින් ඩොරින්
දෝන මේරි සුසානා
දකින්න ආස හිතෙනවා

හ කැපර්මිඤ්ඤ මායි බනාජී
අර බැගර් මැලේ දවුන ජිවාජී
කපිරිඤ්ඤ බයිලා ගයා වයාලා
ලලයි ලාල කියමු නටාලා

ට්‍රැන්ගල් කොන්ගො බොන්ගො
බැන්ජො රබානී
නාදය තවම ඇහෙනවා
අළුතෙන් ඇතත් රාග
තාල ඇසීලා
මේවත් බොහොම වටිනවා

හ කැපර්මිඤ්ඤ මායි බනාජී
අර බැගර් මැලේ දවුන ජිවාජී
කපිරිඤ්ඤ බයිලා ගයා වයාලා
ලලයි ලාල කියමු නටාලා

පෙර සිට පැවතෙන රසතග
තවම තියේවී
කලියුග කාලෙ මේවගේ
ඉපැර දේකට අද ඇති
අගය පෙනේවී
මේ හැටි දියුණු ලෝකයේ

හ කැපර්මිඤ්ඤ මායි බනාජී
අර බැගර් මැලේ දවුන ජිවාජී
කපිරිඤ්ඤ බයිලා ගයා වයාලා
ලලයි ලාල කියමු නටාලා

හ කැපර්මිඤ්ඤ මායි බනාජී
අර බැගර් මැලේ දවුන ජිවාජී
කපිරිඤ්ඤ බයිලා ගයා වයාලා
ලලයි ලාල කියමු නටාලා

ගීත ගායනය

කීර්ති පැස්කුවෙල්
කීර්ති පැස්කුවෙල් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021