මුල ගී පද ඉස්සර සෙනෙහස තිස්සෙම හද තුළ
F
T
P

ඉස්සර සෙනෙහස තිස්සෙම හද තුළ ගී පද

ඉස්සර සෙනෙහස
තිස්සෙම හද තුළ
මැවි මැවි රිද්දනවා
ඇස්දෙක වස්සන
කඳුළැලි දුටුවම
ඔබ මට හිනැහෙනවා

සුවඳක් දැනුනත්
තවමත් ආසයි
පණ මෙන් පිදු හින්දා
මගේ අහිංසක
හිත තැළුවත් නෑ
තරහක් මට දැනිලා

ඉස්සර සෙනෙහස
තිස්සෙම හද තුළ
මැවි මැවි රිද්දනවා
ඇස්දෙක වස්සන
කඳුළැලි දුටුවම
ඔබ මට හිනැහෙනවා

දම් පැහැ ගවුමයි
රතු මල් කුඩයයි
තාමත් තියෙනවද
එපා වුනත් මා
එපා දවන්නට
ඒ ආදර තිළිණ

ඉස්සර සෙනෙහස
තිස්සෙම හද තුළ
මැවි මැවි රිද්දනවා
ඇස්දෙක වස්සන
කඳුළැලි දුටුවම
ඔබ මට හිනැහෙනවා

ඉස්සර සෙනෙහස
තිස්සෙම හද තුළ
මැවි මැවි රිද්දනවා
ඇස්දෙක වස්සන
කඳුළැලි දුටුවම
ඔබ මට හිනැහෙනවා

ගීත ගායනය

නාමල් උඩුගම
නාමල් උඩුගම ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021