මුල ගී පද ඉසුරුමුණියෙ හී පෙතැලි ගලක
F
T
P

ඉසුරුමුණියෙ හී පෙතැලි ගලක ගී පද

ඉසුරුමුණියෙ හී
පෙතැලි ගලක ඒ
ආලය ලීලය පෑ
විස්මිත
ගල් වඩුවාණනි
ඔබ හට
අප ණයගැති
නොවෙදෝ

තුරුලට ලං වී
පෙම් රස උරණා
රසයේ රස උල්පා
පෙමැටම කැප වුනු
පෙම් යුවලකි ඒ
සීගිරි රජ දවසේ

ඉසුරුමුණියෙ හී
පෙතැලි ගලක ඒ
ආලය ලීලය පෑ
විස්මිත
ගල් වඩුවාණනි
ඔබ හට
අප ණයගැති
නොවෙදෝ

සුළලිත පියයුරු
ආකුන් ඉඟසුඟ
එක එක පරදාලා
පෙම් ලොව වැජඹුණු
අගමෙහෙසිය දැයි
කියන්න කුමරියනේ

ඉසුරුමුණියෙ හී
පෙතැලි ගලක ඒ
ආලය ලීලය පෑ
විස්මිත
ගල් වඩුවාණනි
ඔබ හට
අප ණයගැති
නොවෙදෝ

පිවිතුරු සුකුමල
පෙම්බරියගෙ ඒ
සිහිලස ලයට වැදී
ආලය මේ යැයි
පැවසෙන ගීතය
ඔබගෙ මුවෙන්
ගිලිහේ

ඉසුරුමුණියෙ හී
පෙතැලි ගලක ඒ
ආලය ලීලය පෑ
විස්මිත
ගල් වඩුවාණනි
ඔබ හට
අප ණයගැති
නොවෙදෝ

ගීත ගායනය

චිත්‍රා සෝමපාල
චිත්‍රා සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021