මුල ගී පද ඉවුරු බිඳුණු ගං තලාව
F
T
P

ඉවුරු බිඳුණු ගං තලාව ගී පද

ඉවුරු බිඳුණු
ගං තලාව
කවර අතක
ගලා යා ද
එ ගං දියේ
ඇදෙන ඔරුව
ගං තොටකදි
නතර වේ ද

ඉවුරු බිඳුණු
ගං තලාව
කවර අතක
ගලා යා ද

තොටියන් නැති ඔරුයි
ගඟේ වැඩිපුර
ඇදෙන්නේ
අබලන් ඒ ඔරුයි
මකර කට තුල
වැටෙන්නේ

අබලන් වූ
ඔරු කඳකට
තව තොටියකු
පෙම් බඳී ද
බිඳුණු ඔරුව
පිළියම් කර
ගලන ගඟේ
ඔරු පදී ද

ඉවුරු බිඳුණු
ගං තලාව
කවර අතක
ගලා යා ද

ගිලිහුණු මල් පෙතියි
අයාලේ ඔහේ
ඇදෙන්නේ
ගල් පර වල හැපී
තැලී පොඩි වී
මැරෙන්නේ

වැහි බීරිම
රැඳුණු හිතට
සූරිය රැස්
ඇද වැටේ ද
දෙගොඩතලා
යන වතුරේ
සාධුකාර හඬ
ඇහේ ද

ඉවුරු බිඳුණු
ගං තලාව
කවර අතක
ගලා යා ද
එ ගං දියේ
ඇදෙන ඔරුව
ගං තොටකදි
නතර වේ ද

ඉවුරු බිඳුණු
ගං තලාව
කවර අතක
ගලා යා ද

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021