මුල ගී පද ජලේ ගැඹුර ඔරුව දන්නෙ නෑ
F
T
P

ජලේ ගැඹුර ඔරුව දන්නෙ නෑ ගී පද

ජලේ ගැඹුර
ඔරුව දන්නෙ නෑ
මලේ සුවඳ
ජලය දන්නෙ නෑ
හිතේ අරුම
නඟා දන්නෙ නෑ
නඟේ උඹට
බොරු කියන්නෙ නෑ

ජලේ ගැඹුර
ඔරුව දන්නෙ නෑ
මලේ සුවඳ
ජලය දන්නෙ නෑ
හිතේ අරුම
නඟා දන්නෙ නෑ
නඟේ උඹට
බොරු කියන්නෙ නෑ

ආදරෙයි මං ආදරෙයි
හිතේ පිරුණ
සෙනෙහෙ තරම
කියා යන්න එන්නම්
ආදරෙයි මං ආදරෙයි

ආදරෙයි මං ආදරෙයි
හිතේ පිරුණ
සෙනෙහෙ තරම
කියා යන්න එන්නම්
ආදරෙයි මං ආදරෙයි

නැන්දා මාමා
මට බනීවි දෝ
දුව දෙන්න
බෑ කියාවි දෝ
නැවුම් සිහින
සුන්ව යාවි දෝ
නුඹවත් මට
බහක් දේවි දෝ

නැන්දා මාමා
මට බනීවි දෝ
දුව දෙන්න
බෑ කියාවි දෝ
නැවුම් සිහින
සුන්ව යාවි දෝ
නුඹවත් මට
බහක් දේවි දෝ

ආදරෙයි මං ආදරෙයි
හිතේ පිරුණ
සෙනෙහෙ තරම
කියා යන්න එන්නම්
ආදරෙයි මං ආදරෙයි

ආදරෙයි මං ආදරෙයි
හිතේ පිරුණ
සෙනෙහෙ තරම
කියා යන්න එන්නම්
ආදරෙයි මං ආදරෙයි

ආදරෙයි මං ආදරෙයි
ආදරෙයි මං ආදරෙයි
ආදරෙයි මං ආදරෙයි
ආදරෙයි මං ආදරෙයි

ගීත ගායනය

ජගත් වික්‍රමසිංහ
ජගත් වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021