මුල ගී පද ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ
F
T
P

ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ ගී පද

ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ
ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ

දර මිටි ඇද්දා
රෑ නිදි වැරුවා
ගිනිමැල ගහගෙන
රැක හිටියා
එහෙව් අපට අද
එන්ඩ තහංචි ද

ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ

වැලි මළුවේ හිඳ
සාදු කියනකොට
අහිතක් නොහිතා
ඉන්ඩ හොඳයි
ඉස්සර වාගෙම
දාඩිය මුහුවුනු
අපේ බාර
පිලිගන්ඩ හොඳයි

ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ
ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ

රන් වැට පාමුල
සාදු කියනකොට
ලෙංගතුකම්
නොහිතන්ඩ හොඳයි
බුදු හාමුදුරුවො
දුටුවා වාගෙයි
දුක ඉවසා වැඩ
ඉන්ඩ හොඳයි

ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ
ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ

දර මිටි ඇද්දා
රෑ නිදි වැරුවා
ගිනිමැල ගහගෙන
රැක හිටියා
එහෙව් අපට අද
එන්ඩ තහංචි ද

ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ

ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ
ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ
ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ

ගීත ගායනය

දීපිකා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස්
දීපිකා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මහින්ද චන්ද්‍රසේකර

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021