මුල ගී පද ජේසූ ජේසූ ඔබ ඉන්නවා මට පේනවා
F
T
P

ජේසූ ජේසූ ඔබ ඉන්නවා මට පේනවා ගී පද

ජේසූ ජේසූ
ඔබ ඉන්නවා
මට පේනවා
ජේසූ
ආ හා හා හා හා
හා හා හා හා
හා ජේසූ

ජේසූ ජේසූ
ඔබ ඉන්නවා
මට පේනවා
ජේසූ

අහසේ තරු අතරේ
පොළොවේ වැලි කතරේ
ගඟුලේ දිය බුබුලේ
සිටියා හඬා වැටී
කඳුළින් නුවන් පෙඟී

මෙලොවේ දිවි ගමනේ
ඔබ හා
බැඳි සෙනෙහේ
කිසි දා අඩු නොමවේ
සිහිනෙන් පවා සිතා
නොහඬා නුවන් පොඟා

ජේසූ ජේසූ
ඔබ ඉන්නවා
මට පේනවා
ජේසූ

දුගී පැලට මනු
භව ගෙන ආවාදෝ
දෑත විදා
කුරුසියෙ දිවි
පිදුවා දෝ
මගෙ ආදරේ
දෙවිඳුන්ට මදි වේදෝ

ජේසූ ජේසූ
ඔබ ඉන්නවා
මට පේනවා
ජේසූ
ආ හා හා හා හා
හා හා හා හා
හා ජේසූ

ජේසූ ජේසූ
ඔබ ඉන්නවා
මට පේනවා
ජේසූ

ගීත ගායනය

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021