මුල ගී පද ජේසුනී ඔබ මා ළඟින් ඉන්නවා මට දැනෙනවා
F
T
P

ජේසුනී ඔබ මා ළඟින් ඉන්නවා මට දැනෙනවා ගී පද

ජේසුනී ඔබ මා ළඟින්
ඉන්නවා මට දැනෙනවා
ජේසුනී ඔබ මා ළඟින්
ඉන්නවා මට දැනෙනවා

ඔබගෙන් කොහෙදෝ ඈතට යන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ මා සැඟවෙන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ ඈතට යන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ මා සැඟවෙන්නේ

මම ස්වර්ගෙට නැගී ගියත් ඔබ එහි ඉන්නේ
පොළොවේ කෙළවරදිත් ඔබ හමුවන්නේ
දෙවිඳුනි මා සිත ඔබ තුම විමසන්නේ
ඔබගෙන් සැඟවුන සිතුවිලි මට නැත්තේ

ඔබගෙන් කොහෙදෝ ඈතට යන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ මා සැඟවෙන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ ඈතට යන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ මා සැඟවෙන්නේ

මව් කුසෙහී තැනෙන විටත් ඔබ මා දන්නේ
රහසින් වැඩෙනා විට මා හඳුනන්නේ
ඔබගේ නෙත් මා ගත වෙත යොමු වෙන්නේ
බිහිවෙන්නට පෙර සැලසුම ඔබ දන්නේ

ඔබගෙන් කොහෙදෝ ඈතට යන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ මා සැඟවෙන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ ඈතට යන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ මා සැඟවෙන්නේ

ජේසුනී ඔබ මා ළඟින්
ඉන්නවා මට දැනෙනවා
ජේසුනී ඔබ මා ළඟින්
ඉන්නවා මට දැනෙනවා

ඔබගෙන් කොහෙදෝ ඈතට යන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ මා සැඟවෙන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ ඈතට යන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ මා සැඟවෙන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ ඈතට යන්නේ
ඔබගෙන් කොහෙදෝ මා සැඟවෙන්නේ

ගීත ගායනය

ලකී සෙනෙවිරත්න
ලකී සෙනෙවිරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021