මුල ගී පද ජීවන යාත්‍රා බිඳුණු වරායේ
F
T
P

ජීවන යාත්‍රා බිඳුණු වරායේ ගී පද

ජීවන යාත්‍රා
බිඳුණු වරායේ
කොතැන ලැගුම් ගන්නේ
මඟ යන එන අය
නැත හඳුනන්නේ
කාට ද හද රැඳි
දුක පවසන්නේ
ජීවන යාත්‍රා
බිඳුණු වරායේ

ආදර දර සෑයේ
අළු විසිරී
සමනළ සමරු පොතේ
පිටු නිමැවේ
ආදර දර සෑයේ
අළු විසිරී
සමනළ සමරු පොතේ
පිටු නිමැවේ

ආත්මයේ රතු
සැන්දෑ කාලේ
ආත්මයේ රතු
සැන්දෑ කාලේ

දේදුනු ඡායා අතරේ
දේදුනු ඡායා අතරේ

ජීවන යාත්‍රා
බිඳුණු වරායේ
කොතැන ලැගුම් ගන්නේ
කොතැන ලැගුම් ගන්නේ

බෝ මළුවේ රන්
ථූපය මුදුනේ
සුබ සුවදායක
රහසක් සැඟවේ

බෝ මළුවේ රන්
ථූපය මුදුනේ
සුබ සුවදායක
රහසක් සැඟවේ

දෙනුවන් පියවේ
දෙසවන් නෑසේ
දෙනුවන් පියවේ
දෙසවන් නෑසේ

පීඩිත මායා අඳුරේ
පීඩිත මායා අඳුරේ

ජීවන යාත්‍රා
බිඳුණු වරායේ
කොතැන ලැගුම් ගන්නේ
මඟ යන එන අය
නැත හඳුනන්නේ
කාට ද හද රැඳි
දුක පවසන්නේ

ජීවන යාත්‍රා
බිඳුණු වරායේ
කොතැන ලැගුම් ගන්නේ
කොතැන ලැගුම් ගන්නේ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021