මුල ගී පද ජීවිතය ඔබෙන් දැන
F
T
P

ජීවිතය ඔබෙන් දැන ගී පද

ජීවිතය ඔබෙන් දැන
ආදරයෙන් සිඹ
ළඟම තබාගෙන
මුතු කැටයක් ලෙස
වේ කුලකින් රිංගන
තරු එළියක් ලෙස
මිහිර විඳින්නම්
ළඳුනි දයාබර

කාලයක අයාලේ
පාවී ගිය සිත
ලැගුම් සොයයි
උණුසුමින් කැදැල්ලක
ආදරය තරම් සුවයක්
මිහි මත නැත
කියා ගයයි
දුර ඉඳන් ලිහිණියක

ජීවිතය ඔබෙන් දැන
ආදරයෙන් සිඹ
ළඟම තබාගෙන
මුතු කැටයක් ලෙස
මේ කුලකින් රිංගන
තරු එළියක් ලෙස
මිහිර විඳින්නම්
ළඳුනි දයාබර

සාගරය තුරුල්ලේ
යාවී ගං දිය
විඩා නිවයි සිඳු
රළින් හැඟුම්බර
ස්නේහයක උපන්
කවියක් කැට තලයක
ලියා තබමි නුඹ
නමින් සදාතන

ජීවිතය ඔබෙන් දැන
ආදරයෙන් සිඹ
ළඟම තබාගෙන
මුතු කැටයක් ලෙස
මී කුලකින් රිංගන
තරු එළියක් ලෙස
මිහිර විඳින්නම්
ළඳුනි දයාබර

ගීත ගායනය

දයාන් විතාරණ
දයාන් විතාරණ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021