මුල ගී පද ජීවිතයේ හොඳම හරිය අවුල් වෙලා යද්දී
F
T
P

ජීවිතයේ හොඳම හරිය අවුල් වෙලා යද්දී ගී පද

ජීවිතයේ හොඳම හරිය
අවුල් වෙලා යද්දී
තමා අතට
තම අතවත්
සෙවනක් නැති වෙද්දී
විරිත්තන්ඩ දහස් ගණන්
මග බලාන ඉද්දී
නුඹට සැපක් දෝ
මේ ඇස් කඳුළින්
තෙත් වෙද්දී

මල් නටුවට
පිනි බිඳුවක්
බර වැඩි
නැති හන්දා
මල් රේණුව
හිස නමාන
මේ ලෝකෙට වැන්දා
හීන පොකුරු
හිත පුරෝන
අපි කසාද බැන්දා
මංගල රෑ
එළි වෙන තුරු
නුඹ සමාව යැද්දා

ජීවිතයේ හොඳම හරිය
අවුල් වෙලා යද්දී
තමා අතට
තම අතවත්
සෙවනක් නැති වෙද්දී
විරිත්තන්ඩ දහස් ගණන්
මග බලාන ඉද්දී
නුඹට සැපක් දෝ
මේ ඇස් කඳුළින්
තෙත් වෙද්දී

මුළු ලෝකෙට
හොඳ මූණක්
පෙන්නන්නට හන්දා
ඔබ වෙනුවෙන්
මේ වන තුරු
අපමණ දුක් වින්දා
තවදුරටත්
ඒ ගැන නම්
කියන්න බැරි හන්දා
ගෑනියකට සමාව දී
රැවටුණා ද මන්දා

ජීවිතයේ හොඳම හරිය
අවුල් වෙලා යද්දී
තමා අතට
තම අතවත්
සෙවනක් නැති වෙද්දී
විරිත්තන්ඩ දහස් ගණන්
මග බලාන ඉද්දී
නුඹට සැපක් දෝ
මේ ඇස් කඳුළින්
තෙත් වෙද්දී

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021