මුල ගී පද ජීවිතේ අම ධාරා
F
T
P

ජීවිතේ අම ධාරා ගී පද

ජීවිතේ අම ධාරා
උල්පතේ රස උතුරා
කෝ සුපෙම්
හස කැලුම්
රස හැඟුම්
මීවිතේ රස උතුරා

ආදරේ මල් උයනේ
නෑ ඔබේ හඬ ඇසුනේ
පිපි කුසුම්
මල් යහන්
තුලට වී
කොවුලනේ නාඩන්නේ

ජීවිතේ අම ධාරා
උල්පතේ රස උතුරා
කෝ සුපෙම්
හස කැලුම්
රස හැඟුම්
මීවිතේ රස උතුරා

ඈත නිල්වන් ගුවනේ
පියාඹන ලිහිණියනේ
මට කියන්
තෙපි සොයා
යන ලොවේ
සෝ තැවුල් රැඳුනේදෝ

ජීවිතේ අම ධාරා
උල්පතේ රස උතුරා
කෝ සුපෙම්
හස කැලුම්
රස හැඟුම්
මීවිතේ රස උතුරා

හමන පවනේ සඟවා
මගේ පාළුව රහසේ
ඇත එවා
ඔබ සොයා
පිය ළඳේ
මීවිතේ රස උතුරා

ජීවිතේ අම ධාරා
උල්පතේ රස උතුරා
කෝ සුපෙම්
හස කැලුම්
රස හැඟුම්
මීවිතේ රස උතුරා

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021