මුල ගී පද ජීවිතේ මගේ ඔයා කියාලා
F
T
P

ජීවිතේ මගේ ඔයා කියාලා ගී පද

ජීවිතේ මගේ
ඔයා කියාලා
සිඟාවී ඔබේ ආදරේ
ඔබේ මුවේ
බැඳේ හදේ
කියා ලියා
ඔබව පතාලා

ජීවිතේ මගේ
ඔයා කියාලා
සිඟාවී ඔබේ ආදරේ
ඔබේ මුවේ
බැඳේ හදේ
කියා ලියා
ඔබව පතාලා

නීල දෑස
කෝළ බැලුම්
පා සිනා සලා
යොවුන් කුමරි
එවන් බසට
නොවන් මංමුලා

ආදරේ කරන්න
ශිල්ප සතර
නිම කරන්
ජීවිතේට මිහිර ඉසුර
ඔබට ළං කරන්

බාල කාලෙ
ආයෙ එන්නේ නෑ
වැරදුන තැන
යලි හදන්න බෑ

ජීවිතේ මගේ
ඔයා කියාලා
සිඟාවී ඔබේ ආදරේ
ඔබේ මුවේ
බැඳේ හදේ
කියා ලියා
ඔබව පතාලා

මිහිරි මී වදේ දැනේවි
යොවුන් ආදරේ
යොවුන් සිතට
මිහිර ගෙනෙයි
එවන් ආදරේ

ආදරේක මිහිර ඔබේ
හදට ළං කරන්
හිනා වෙන්න කුමරිය
සිප්සතර
නිම කරන්

බාල කාලෙ
ආයෙ එන්නේ නෑ
වැරදුන තැන
යලි හදන්න බෑ

ජීවිතේ මගේ
ඔයා කියාලා
සිඟාවී ඔබේ ආදරේ
ඔබේ මුවේ
බැඳේ හදේ
කියා ලියා
ඔබව පතාලා

ජීවිතේ මගේ
ඔයා කියාලා
සිඟාවී ඔබේ ආදරේ
ඔබේ මුවේ
බැඳේ හදේ
කියා ලියා
ඔබව පතාලා

කියා ලියා
ඔබව පතාලා
කියා ලියා
ඔබව පතාලා

ගීත ගායනය

ප්‍රියා සූරියසේන
ප්‍රියා සූරියසේන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021