මුල ගී පද කඳ සුරිඳුනි ඔබෙ ඔද තෙද දැක හද
F
T
P

කඳ සුරිඳුනි ඔබෙ ඔද තෙද දැක හද ගී පද

කඳ සුරිඳුනි ඔබෙ
ඔද තෙද දැක හද
පිබිදුනු සිතැතිව
පුද දෙමු බැතියෙන
කඳ සුරිඳුනි ඔබෙ
ඔද තෙද දැක හද
පිබිදුනු සිතැතිව
පුද දෙමු බැතියෙන

ඔබ යැදුමට ආවා
ඔබ පිදුමට ආවා
ඔබ යැදුමට ආවා
ඔබ පිදුමට ආවා

සත්ගිරි වටකොට
ඔබෙ නිවහන ඇත
සත්සිඳු පතලව
ඔබෙ කිතුගොස ඇත
සත්ගිරි වටකොට
ඔබෙ නිවහන ඇත
සත්සිඳු පතලව
ඔබෙ කිතුගොස ඇත

ඔබ යැදුමට ආවා
ඔබ පිදුමට ආවා අද
ඔබ යැදුමට ආවා අපි
ඔබ පිදුමට ආවා

මයුරාසන මත
වැජඹෙන තෙදැතිව
උතුරන හදකින්
පුද දෙමු බැතියෙන
මයුරාසන මත
වැජඹෙන තෙදැතිව
උතුරන හදකින්
පුද දෙමු බැතියෙන

ඔබ යැදුමට ආවා
ඔබ පිදුමට ආවා අද
ඔබ යැදුමට ආවා අපි
ඔබ පිදුමට ආවා

කඳ සුරිඳුනි ඔබෙ
පිහිට ලැබේවා
මගෙ රට සව්සිරියෙන්
සපිරේවා
කඳ සුරිඳුනි ඔබෙ
පිහිට ලැබේවා
මගෙ රට සව්සිරියෙන්
සපිරේවා

ඔබ යැදුමට ආවා
ඔබ පිදුමට ආවා අද
ඔබ යැදුමට ආවා
ඔබ පිදුමට ආවා

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021