මුල ගී පද කඳු පාමුල සිට දැහැනට සමවැද
F
T
P

කඳු පාමුල සිට දැහැනට සමවැද ගී පද

කඳු පාමුල සිට
දැහැනට සමවැද
මා ගයනා ගී
ඔබට ඇසෙනවද
කඳු මුදුනේ සිට
දිවැස් හෙළනු මැන
ආල වඩන සඳ
කිඳුරු ලියේ

මිටියාවත් කඳු
ශිඛර සිසාරා
සඳ බැස යන තුරු
අවර වනපෙතේ
ඔබ කිවු රහසින්
මා සැලුණේ නැත
ඔබ අන්සතු බව
මම දැන සිටියෙමි

ඇළ දොළ ගංගා
සයුර සිසාරා
ඉර නැග එන විට
පෙරඹර අහසේ
ඔය නෙතු කැල්මෙන්
මා සැලුණේ නැත
ඔබ අන්සතු බව
මම දැන සිටියෙමි

කඳු පාමුල සිට
දැහැනට සමවැද
මා ගයනා ගී
ඔබට ඇසෙනවද
කඳු මුදුනේ සිට
දිවැස් හෙළනු මැන
ආල වඩන සඳ
කිඳුරු ලියේ

ගීත ගායනය

ආත්මා ලියනගේ
ආත්මා ලියනගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සරත් ගුණරත්න

සංගීත නාද රටා

කාලෝ විජේසිරි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021