මුල ගී පද කඳුළ ඉතින් සමා වෙයන්
F
T
P

කඳුළ ඉතින් සමා වෙයන් ගී පද

කඳුළ ඉතින් සමා වෙයන්
අපි වෙන් වෙමු අද හවසට
මගෙ ගෙපැලට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න

කඳුළ ඉතින් සමා වෙයන්
අපි වෙන් වෙමු අද හවසට
මගෙ ගෙපැලට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න

කළු වලාව නැගෙන්නෙපා
ගඟට උඩින් හැන්දෑවට
මුදුන් ලීය යටින් පොළොවේ
ගොම හේදෙයි අළුත්පිටම

කන්ද කපා හඳ පායා
සඳ රැස් යහනට වඩින්න
සඳ එළියෙන් ඇගේ ගතේ
පිපි ගෝමර මල් දකින්න

කඳුළ ඉතින් සමා වෙයන්
අපි වෙන් වෙමු අද හවසට
මගෙ ගෙපැලට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න

මල් දෙවැටේ වතුසුදු මල්
පිපේවි ඈ පිළිගන්නට
කොපුල් තලා ඔමරි සිනා
මතු වෙයි මල් පරදන්නට

බිළිඳු ගෙනා කිරි සුවඳක්
ගෙපැල දොරින් හමා එන්න
ඉඩ දීයන් වලාකුළේ
මගෙ සිහිනයෙ මල් පිපෙන්න

කඳුළ ඉතින් සමා වෙයන්
අපි වෙන් වෙමු අද හවසට
මගෙ ගෙපැලට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න

කඳුළ ඉතින් සමා වෙයන්
අපි වෙන් වෙමු අද හවසට
මගෙ ගෙපැලට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න

මගෙ ගෙපැලට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න
මගෙ ගෙපැලට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න
මගෙ ගෙපැලට ඈ එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න

ගීත ගායනය

කීර්ති පැස්කුවෙල්
කීර්ති පැස්කුවෙල් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ලක්මාලි කාරියවසම්

සංගීත නාද රටා

සුරේෂ් ද සිල්වා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021