මුල ගී පද කඳුල නිවන්නම් නෙත නොතෙමනවා නම්
F
T
P

කඳුල නිවන්නම් නෙත නොතෙමනවා නම් ගී පද

කඳුල නිවන්නම්
නෙත නොතෙමනවා නම්
තනියට ඉන්නම්
තනි නොකරනවා නම්
මතකයෙ ඉන්නම්
අමතක නොම වේ නම්
සෙනෙහෙ පුදන්නම්
හිත නොරිදනවා නම්

මල් පූදින්නේ
දෑඟිලි අතරේ
තැලී පෙලී මියැදෙන්න නොවේ
මල් පූදින්නේ
දෑඟිලි අතරේ
තැලී පෙලී මියැදෙන්න නොවේ
සෙනෙහෙ පුදන්නේ
සෙනෙහෙ ලබන්නයි
හිත රිදවා හඬවන්න නොවේ

කඳුල නිවන්නම්
නෙත නොතෙමනවා නම්
තනියට ඉන්නම්
තනි නොකරනවා නම්
මතකයෙ ඉන්නම්
අමතක නොම වේ නම්
සෙනෙහෙ පුදන්නම්
හිත නොරිදනවා නම්

සඳ පායන්නේ
හිරු නැති ලෝකේ
ඝනඳුර දුරු කරවාලන්නයි
සඳ පායන්නේ
හිරු නැති ලෝකේ
ඝනඳුර දුරු කරවාලන්නයි
සෙනෙහෙ පුදන්නේ
අඳුරේ තනි වූ
හිතකට එළියක් ලැබ දෙන්නයි

කඳුල නිවන්නම්
නෙත නොතෙමනවා නම්
තනියට ඉන්නම්
තනි නොකරනවා නම්
මතකයෙ ඉන්නම්
අමතක නොම වේ නම්
සෙනෙහෙ පුදන්නම්
හිත නොරිදනවා නම්

සෙනෙහෙ පුදන්නම්
හිත නොරිදනවා නම්

ගීත ගායනය

ප්‍රියානි ජයසිංහ
ප්‍රියානි ජයසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අශෝක කෝවිලගේ

සංගීත නාද රටා

අශෝක කෝවිලගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021