මුල ගී පද කරඹ යායේ ළවැලි පාරේ අරුන්දතී
F
T
P

කරඹ යායේ ළවැලි පාරේ අරුන්දතී ගී පද

කරඹ යායේ
ළවැලි පාරේ
මගේ හද දිනු
අරුන්දතී
වැව පුරා රතු
නෙළුම් පිපුණේ
වැව පුරා රතු
නෙළුම් පිපුණේ
නුඹ බලන්නයි
අරුන්දතී

කරඹ යායේ
ළවැලි පාරේ
මගේ හද දිනු
අරුන්දතී

ඇල් හේන දෙපසේ
මල් සුවඳ අතරේ
සහන් සුව රැඳුණේ

පූදින නා මල සේමා
කෝමල හසරැළි පාලා
නුඹ නෙතු
මුනගැසුණේ

කරඹ යායේ
ළවැලි පාරේ
මගේ හද දිනු
අරුන්දතී
වැව පුරා රතු
නෙළුම් පිපුණේ
නුඹ බලන්නයි
අරුන්දතී

ගිනි අව්ව නිවිලා
සිත සනසාලා
වසන්තයයි එන්නේ

රන්වන් මාලා දාලා
රන්වන් සේලේ ඇඳලා
නුඹ කැන්දන්
යන්නේ

කරඹ යායේ
ළවැලි පාරේ
මගේ හද දිනු
අරුන්දතී
වැව පුරා රතු
නෙළුම් පිපුණේ
වැව පුරා රතු
නෙළුම් පිපුණේ
නුඹ බලන්නයි
අරුන්දතී

කරඹ යායේ
ළවැලි පාරේ
මගේ හද දිනු
අරුන්දතී

ගීත ගායනය

විජය කුමාරතුංග
විජය කුමාරතුංග ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021