මුල ගී පද කරුමේ කිම වඳවෙන හිරු සදිසි මිනිස්සූ
F
T
P

කරුමේ කිම වඳවෙන හිරු සදිසි මිනිස්සූ ගී පද

ඇති දේ ඇති සැටියෙන්
ලොව දකින මිනිස්සු
ලද දේ සිත සතුටින් විඳ
වෙසෙන මිනිස්සු
ඇති දේ ඇති සැටියෙන්
ලොව දකින මිනිස්සු
ලද දේ සිත සතුටින් විඳ
වෙසෙන මිනිස්සු
පොලවේ මිහි සයනේ
ගොඩනැගූ මිනිස්සූ
කරුමේ කිම වඳවෙන
හිරු සදිසි මිනිස්සූ

පොලවේ බිම අහසේ ඉම
බෙදන ලෝකයේ
දහමේ ගුණ පත්ඉරු තුල
නිදන යාමයේ
පොලවේ බිම අහසේ ඉම
බෙදන ලෝකයේ
දහමේ ගුණ පත්ඉරු තුල
නිදන යාමයේ
ඉඳහිට හෝ සපැමිණ
සිත් සතන් සැනැස්සූ
කරුමේ කිම වඳවෙන
මල් සදිසි මිනිස්සූ

ඉතිරීගිය ඉසුරින් නෙතු
වැසුණු කාලයේ
දිවියේ දුක විඳිනා දන
නොදුටු ලෝකයේ
ඉතිරීගිය ඉසුරින් නෙතු
වැසුණු කාලයේ
දිවියේ දුක විඳිනා දන
නොදුටු ලෝකයේ
සෙත් කවි සේ ළඟ සිට
සිත් සතන් සැනැස්සූ
කරුමේ කිම වඳවෙන
සඳු සදිසි මිනිස්සූ

කරුමේ කිම වඳවෙන
හිරු සදිසි මිනිස්සූ
කරුමේ කිම වඳවෙන
මල් සදිසි මිනිස්සූ
කරුමේ කිම වඳවෙන
සඳු සදිසි මිනිස්සූ

ගීත ගායනය

ලක්ෂ්මන් විජේසේකර
ලක්ෂ්මන් විජේසේකර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

වසන්ත කුමාර කොබවක

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021