මුල ගී පද කතරක තනි වී ඔබ යන
F
T
P

කතරක තනි වී ඔබ යන ගී පද

කතරක තනි වී
ඔබ යන අයුරු
පෙනි පෙනී
හිම සිල මුදුනත සිටියද
මහද ගිනි ගනී
ගිම්හානය පැමිනි
එක් තැනම නොම රැඳේ
පැමිණෙන දුක්
පැණි රස බව
නොසිතුනිද ළඳේ

සඳ නොදන්න නමුදු
සඳට එළිය හිරුගෙනි
ඔබ නොදන්න නමුදු
ඔබට සෙවන මම වෙමි

සඳ නොදන්න නමුදු
සඳට එළිය හිරුගෙනි
ඔබ නොදන්න නමුදු
ඔබට සෙවන මම වෙමි
සෙනෙහස හද තුල උතුරා
ගලනු දැනි දැනී
තව විමසන සිරිතට
නිහඬවම හිනැහෙමි

කතරක තනි වී
ඔබ යන අයුරු
පෙනි පෙනී
හිම සිල මුදුනත සිටියද
මහද ගිනි ගනී
ගිම්හානය පැමිනි
එක් තැනම නොම රැඳේ
පැමිණෙන දුක්
පැණි රස බව
නොසිතතුනිද ළඳේ

විසල් තුරු මුදුන්
පල නැත නොපිපුණු කැකුළු
දසන් දෙතිස කුමටද
නැති විට මුව මුකුළු

විසල් තුරු මුදුන්
පල නැත නොපිපුණු කැකුළු
දසන් දෙතිස කුමටද
නැති විට මුව මුකුළු
ගඟක් ලෙස ගලා විත්
නැමි නැමී දඟ වැදී
මගෙත් දෙපා සිපගනු මැන
සිහිල සිතට දී

කතරක තනි වී
ඔබ යන අයුරු
පෙනි පෙනී
හිම සිල මුදුනත සිටියද
මහද ගිනි ගනී
ගිම්හානය පැමිනි
එක් තැනම නොම රැඳේ
පැමිණෙන දුක්
පැණි රස බව
නොසිතුනිද ළඳේ

ගීත ගායනය

මර්වින් පෙරේරා
මර්වින් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021