මුල ගී පද කටු අකුලේ මල් ඇහැරේ
F
T
P

කටු අකුලේ මල් ඇහැරේ ගී පද

කටු අකුලේ
මල් ඇහැරේ
රළු අහසේ
තරු හිනැහේ

රළු අහසේ
තරු හිනැහේ
කටු අකුලේ
මල් ඇහැරේ

තුඩින් තුඩේ
රැව් නැගේ
කුරුලු ගී ගායනා
කුලින් කුලේ
වැතිරෙතේ
සුදු වළා පාවෙනා

ළමයින් සුවඳයි
කඳුළක දිලිසෙයි
අඳුරු විමානේ
රන් මිනි පහනයි

කටු අකුලේ
මල් ඇහැරේ
රළු අහසේ
තරු හිනැහේ

රළු අහසේ
තරු හිනැහේ
කටු අකුලේ
මල් ඇහැරේ

අනාථ දෑසේ
කෙම් බිම ඔබමයි
මිලාන ලෝකේ
හසරැළි උයනයි

තුඩින් තුඩේ
රැව් නැගේ
කුරුලු ගී ගායනා
කුලින් කුලේ
වැතිරෙතේ
සුදු වළා පාවෙනා

කටු අකුලේ
මල් ඇහැරේ
රළු අහසේ
තරු හිනැහේ

රළු අහසේ
තරු හිනැහේ
කටු අකුලේ
මල් ඇහැරේ

කටු අකුලේ
මල් ඇහැරේ
රළු අහසේ
තරු හිනැහේ

රළු අහසේ
තරු හිනැහේ
කටු අකුලේ
මල් ඇහැරේ

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

බන්දුල නානායක්කාරවසම්

සංගීත නාද රටා

ආනන්ද ගමගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021