මුල ගී පද කවිකාරියේ සිංදු කියනා ළඳේ
F
T
P

කවිකාරියේ සිංදු කියනා ළඳේ ගී පද

කවිකාරියේ
සිංදු කියනා ළඳේ
නුඹදෝ රැහේ කෝකිලා

මගෙ පාඩුවේ
යන්ට යනවා ඔහේ
අනෙ සාමු සැන්දෑ වෙලා

කවිකාරියේ
සිංදු කියනා ළඳේ
නුඹදෝ රැහේ කෝකිලා

මගෙ පාඩුවේ
යන්ට යනවා ඔහේ
අනෙ සාමි සැන්දෑ වෙලා

දෙකනේ රිදී තෝඩු ලා
නළලේ කොකුම් පාට ගා
වීනා වයා තාලෙටා
ගැයු ගී අසා ආවෙ මා

වීනා වයා
කවි ගී ගයා
අපි යන්නෙ
රුපියල් සොයා

කවිකාරියේ
සිංදු කියනා ළඳේ
නුඹදෝ රැහේ කෝකිලා

මගෙ පාඩුවේ
යන්ට යනවා ඔහේ
අනෙ සාමි සැන්දෑ වෙලා

සිඟමන් නොයා මාවතේ
මහදේ රැඳෙන් රූපිකා
සසරේ ගෙනා ආදරේ
පන වන් ඔබේ දෝතටා

දෙවි සාමිනී
මන්දා අනේ
සිත මාගෙ
චංචල් වෙලා

කවිකාරියේ
සිංදු කියනා ළඳේ
නුඹදෝ රැහේ කෝකිලා

මගෙ පාඩුවේ
යන්ට යනවා ඔහේ
අනෙ සාමි සැන්දෑ වෙලා

කවිකාරියේ
සිංදු කියනා ළඳේ
නුඹදෝ රැහේ කෝකිලා

මගෙ පාඩුවේ
යන්ට යනවා ඔහේ
අනෙ සාමි සැන්දෑ වෙලා

ගීත ගායනය

කීර්ති පැස්කුවෙල්
කීර්ති පැස්කුවෙල් ගේ තවත් ගී පද

ධම්මිකා බණ්ඩාර
ධම්මිකා බණ්ඩාර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021