මුල ගී පද කවුරු දෝ අර කවුළුවෙන්
F
T
P

කවුරු දෝ අර කවුළුවෙන් ගී පද

කවුරු දෝ අර
කවුළුවෙන්
හිනා වී
එබිකම් කලේ
ඒ හිනාවෙන්
මා වෙළන්න ද
මා වෙළා ගෙන
මට තළන්න ද
ඈ හිනා වෙන්නේ

කවුරු දෝ අර
කවුළුවෙන්
හිනා වී
එබිකම් කලේ
ඒ හිනාවෙන්
මා වෙළන්න ද
මා වෙළා ගෙන
මට තළන්න ද
ඈ හිනා වෙන්නේ

ඉතින් මට බැහැ
ඈත යන්නට
ඒ නුවන්
රැහැනින් මිදීලා

ඉතින් මට බැහැ
ඈත යන්නට
ඒ නුවන්
රැහැනින් මිදීලා

කවුළුවේ දොර
හදෙන් ඇරගෙන
නෙත් ළඟින් ඉන්නම්

කවුරු දෝ අර
කවුළුවෙන්
හිනා වී
එබිකම් කලේ
ඒ හිනාවෙන්
මා වෙළන්න ද
මා වෙළා ගෙන
මට තළන්න ද
ඈ හිනා වෙන්නේ

කතා නොකරන
තාරකාවක්
පාර කීවත්
මම නොයන්නම්

කතා නොකරන
තාරකාවක්
පාර කීවත්
මම නොයන්නම්

කවුළුවේ දොර
හදෙන් ඇරගෙන
නෙත් ළඟින් ඉන්නම්

කවුරු දෝ අර
කවුළුවෙන්
හිනා වී
එබිකම් කලේ
ඒ හිනාවෙන්
මා වෙළන්න ද
මා වෙළා ගෙන
මට තළන්න ද
ඈ හිනා වෙන්නේ

ගීත ගායනය

ශාන්ති ගීතදේව
ශාන්ති ගීතදේව ගේ තවත් ගී පද

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඩෝල්ටන් අල්විස්

සංගීත නාද රටා

ශාන්ති ගීතදේව
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021