මුල ගී පද කව්රුන්ද ඔබ මගේ මා ඔබේ
F
T
P

කව්රුන්ද ඔබ මගේ මා ඔබේ ගී පද

කව්රුන්ද ඔබ මගේ
කව්රුන්ද මා ඔබේ
කව්රුන්ද ඔබ මගේ
කව්රුන්ද මා ඔබේ

කව්රුන්ද ඔබ මගේ
කව්රුන්ද මා ඔබේ
කව්රුන්ද ඔබ මගේ
කව්රුන්ද මා ඔබේ

දෙතොල් සලා මුදු සිනහ නගන්නෙම්
දෙනෙත් පුරා පිරි කඳුළු සලන්නෙම්
දෙතොල් සලා මුදු සිනහ නගන්නෙම්
දෙනෙත් පුරා පිරි කඳුළු සලන්නෙම්
හදවත් ගැහෙනා රිද්මය අතරේ
සිතින් ගතින් එක්තැන් වී ඉන්නෙමි

කව්රුන්ද ඔබ මගේ
කව්රුන්ද මා ඔබේ
කව්රුන්ද ඔබ මගේ
කව්රුන්ද මා ඔබේ

ප්‍රේමය ගොළු වී හඬා වැටිලා
ඔබ හද මා හද රිදවන මොහොතේ
ප්‍රේමය ගොළු වී හඬා වැටිලා
ඔබ හද මා හද රිදවන මොහොතේ
ජීවිතයට හුරු පැරදුම හමුවේ
නොදොඩා ගොළු වී
බලා සිටින්නෙම්

කව්රුන්ද ඔබ මගේ
කව්රුන්ද මා ඔබේ
කව්රුන්ද ඔබ මගේ
කව්රුන්ද මා ඔබේ

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සමන් අතාවුදහෙට්ටි

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021