මුල ගී පද කවදාද ආයෙ එන්නේ
F
T
P

කවදාද ආයෙ එන්නේ ගී පද

කවදාද ආයෙ එන්නේ
හමුවන්න මා ඉතින්
දෙනුවන් අයා සිටින්නේ
හමුවන්න ඔබේ දසුන්

කවදාද ආයෙ එන්නේ
හමුවන්න මා ඉතින්
දෙනුවන් අයා සිටින්නේ
හමුවන්න ඔබේ දසුන්

රෑ බෝ වීලා අද දින ගෙවිලා
වැඩිහිටියන් බලා ඇතී
අප දුටුවෝතින් සිදුවෙයි නපුරක්
වෙන් වී යමු හනික අපි

රෑ බෝ විලා අද දින ගෙවිලා
වැඩිහිටියන් බලා ඇතී
අප දුටුවෝතින් සිදුවෙයි නපුරක්
වෙන් වී යමු හනික අපි

කවදාද ආයෙ එන්නේ
හමුවන්න මා ඉතින්
දෙනුවන් අයා සිටින්නේ
හමුවන්න ඔබේ දසුන්

අප වෙන් වීලා ඉමු සිත් බැඳිලා
මුළු ලෝකය බලා හිඳී
අපමන බාධා අප වට සැදිලා
එක සිත් සේ හිඳිමු සැදී

අප වෙන් වීලා ඉමු සිත් බැඳිලා
මුළු ලෝකය බලා හිඳී
අපමන බාධා අප වට සැදිලා
එක සිත් සේ හිඳිමු සැදී

කවදාද ආයෙ එන්නේ
හමුවන්න මා ඉතින්
දෙනුවන් අයා සිටින්නේ
හමුවන්න ඔබේ දසුන්

කවදාද ආයෙ එන්නේ
හමුවන්න මා ඉතින්
දෙනුවන් අයා සිටින්නේ
හමුවන්න ඔබේ දසුන්

ගීත ගායනය

ෂර්ලි වෙෙජයන්ත
ෂර්ලි වෙෙජයන්ත ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ෂර්ලි වෙෙජයන්ත

සංගීත නාද රටා

ෂර්ලි වෙෙජයන්ත
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021