මුල ගී පද කවුරුද පාවී පාවී
F
T
P

කවුරුද පාවී පාවී ගී පද

කවුරුද පාවී පාවී තුරුළු වුනා
ආදර හැඟුමින් ආරාධනා
මා හද පිබිදී පිබිදී අවදි වුනා
සිහිනෙන් මල් පිපුනා

මා නෙතේ සැතපිලා
මා පතා නැවතිලා
මා නෙතේ සැතපිලා
මා පතා නැවතිලා
ලැගුම් සොයලා
ඉන්න සැනහී ආරාධනා

කවුරුද පාවී පාවී තුරුළු වුනා
ආදර හැඟුමින් ආරාධනා
මා හද පිබිදී පිබිදී අවදි වුනා
සිහිනෙන් මල් පිපුනා

ආවෙමී සැරිසරා
මා ඔබේ දිවි තුරා
ආවෙමී සැරිසරා
මා ඔබේ දිවි තුරා
පැතුම් පතාලා
ඉන්න සැමදා ආයාචනා

කවුරුද පාවී පාවී තුරුළු වුනා
ආදර හැඟුමින් ආරාධනා
මා හද පිබිදී පිබිදී අවදි වුනා
සිහිනෙන් මල් පිපුනා

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කරුණාරත්න අබේසේකර

සංගීත නාද රටා

සරත් ද අල්විස්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021