මුල ගී පද කිමද නාවේ ඇයි නාවේ තරහ වී
F
T
P

කිමද නාවේ ඇයි නාවේ තරහ වී ගී පද

කිමද නාවේ ඇයි නාවේ තරහ වී
කවුද කීවේ බොරු කීවේ මගෙ දයා
පෙර නූයෙ ඇයි වූයේ අද වගේ
කිමද නාවේ ඇයි නාවේ අද ඔයා

හැමදාම බලා සිටියා
මගෙ කවුලුව ළඟට වෙලා
හැමදාම බලා සිටියා
මගෙ කවුලුව ළඟට වෙලා
කවදාවත් නෑ වූයේ මේ වාගේ

කිමද නාවේ ඇයි නාවේ තරහ වී
කවුද කීවේ බොරු කීවේ මගෙ දයා
පෙර නූයේ ඇයි වූයේ අද වගේ
කිමද නාවේ ඇයි නාවේ අද ඔයා

මගෙ පැලපත අද පාළුයි
නිහඬයි අඳුරයි ඇත්තේ
මගෙ පැලපත අද පාළුයි
නිහඬයි අඳුරයි ඇත්තේ
කවදාවත් නෑ වූයේ මේ වාගේ

කිමද නාවේ ඇයි නාවේ තරහ වී
කවුද කීවේ බොරු කීවේ මගෙ දයා
පෙර නූයේ ඇයි වූයේ අද වගේ
කිමද නාවේ ඇයි නාවේ අද ඔයා

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ප්‍රියන්ති සේනාරත්න
ප්‍රියන්ති සේනාරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021